VSCC函 為因應110年元旦假期,辦理審驗合格證明書申請之注意時程 2020-11-06
 

1. VSCC函 為因應110年元旦假期,辦理審驗合格證明書申請之注意時程下載


 

TBCA 台灣區車體工業同業公會  電話:(06)7896327    傳真:(06)7896328 
本會會址:724027  台南市七股區竹橋里26-7號             
電子信箱:tbca888@gmail.com   網址: http://www.tbca.com.tw